CERTIFIKÁTY

Společnost ORSETO s.r.o. je od roku 2010 držitelem certifikátů:
a od roku 2008 držitelem certifikátů:

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a ISO 27001

Pro zajištění integrovaného systému řízení, jeho udržování, rozvoje a neustálého zlepšování

je ve společnosti ORSETO s.r.o. stanovena následující politika:

 • základním záměrem společnosti je dosáhnout toho, aby se společnost stala vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem v oblasti úklidových služeb a ostrahy majetku a osob, u kterého bude zajištěn pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro zaměstnance společnosti,
 • vedení společnosti se plně ztotožňuje se zásadami normy ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a ISO 27001, to jest s principy účinného a neustálého zdokonalování řízení procesů ovlivňujících kvalitu služeb, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti informací ve společnosti (dále jen ISŘ),
 • naším trvalým principem je neustálé zlepšování námi poskytovaných služeb,
 • významnou spoluúčast na kvalitním poskytování služeb a dodržování ISŘ mají naši subdodavatelé, proto s nimi budeme rozvíjet stálou aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků u dodávaných produktů,
 • vedení společnosti soustavně vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje
  pro zavedení, rozvoj a zlepšování ISŘ,
 • vedení společnosti se zavazuje k opakovanému vzdělávání všech zaměstnanců a zvyšování jejich povědomí o ISŘ
 • všichni zaměstnanci společnosti budou plnit právní a jiné požadavky platné pro oblast životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnost informací s důrazem na preventivní přístup k této problematice,
 • společnost se zavazuje trvale uplatňovat principy důvěrnosti, dostupnosti a úplnosti informací naplňováním zavedených dokumentovaných postupů
 • společnost se zavazuje v rámci technických i ekonomických možností minimalizovat vznik odpadů a emisí a rovněž kontrolou materiálových vstupů i samotných technologických postupů zabránit plýtvání surovinami a energiemi,
 • všichni zaměstnanci se budou podílet na zjišťování nebezpečí, posuzování a řízení rizik
  ve společnosti,
 • společnost se zavazuje, že svým neustálým zlepšováním systému HSMS bude snižovat riziko nemocí, havárií a nehod na pracovištích,
 • důsledným dodržováním bezpečnostních předpisů budou zaměstnanci minimalizovat vznik pracovních úrazů a nemocí z povolání.
 • společnost se zavazuje posilovat otevřený přístup a dialog se zaměstnanci, veřejností a ostatními zainteresovanými stranami přijímáním podnětů a reagovat na ně
 • společnost se zavazuje racionálním uplatňováním zásad informační bezpečnosti vůči smluvním partnerům a třetím stranám zajišťovat vysokou ochranu citlivých dat a informací na všech pracovištích
 • společnost se zavazuje pravidelně hodnotit plnění cílů a cílových hodnot vycházejících z významných environmentálních aspektů, analýzy rizik a této politiky

  V Praze dne 12.7.2010

Jiří Poděbradský, jednatel společnosti


© Copyright 2009 Orseto, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.